KIT KAT CHUNKY 42G

...
Preço: desde 0,69€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


KIT KAT BITES POUCH PEANUT 104G

...
Preço: desde 2,29€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


KIT KAT BITES POUCH BAG 104 G

...
Preço: desde 2,29€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


KIT KAT CHUNKY 40GRS

...
Preço: desde 0,69€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


TOFFEE CRISP 38G

...
Preço: desde 0,69€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


CHOCOLATE SNICKERS

...
Preço: desde 0,69€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


CHOC.MALTESERS

...
Preço: desde 0,69€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


BOLACHA BROWNIE 150G

...
Preço: desde 1,39€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


NUTELLA B READY T2

...
Preço: desde 0,99€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


MILKA MLK 16CA 270G

...
Preço: desde 2,69€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


TOFFEE CRISP 4X38G

...
Preço: desde 2,49€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


MILKA CHOCO TRIO 150G

...
Preço: desde 2,49€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


KIT KAT 2 FINGER DARK (4X20.7G)

...
Preço: desde 1,89€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


DAIRY MILK CAMURY 110G

...
Preço: desde 2,29€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


DAIRY MILK CARAMELO 12CA 45G

...
Preço: desde 0,99€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


KIT KAT DARK 70% (3X41.5g)

...
Preço: desde 2,49€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


KIT KAT CHUNKY 4X40GRS

...
Preço: desde 2,39€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


LION MINI NESTLE 198G

...
Preço: desde 2,49€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


LION TRIPACK NESTLE 3x42G

...
Preço: desde 1,49€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


KIT KAT MINI 200G

...
Preço: desde 2,49€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


KINDER BUENO PACK 4

...
Preço: desde 2,89€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


MILKA CARAMELO PEANUT 24CA 37G

...
Preço: desde 0,69€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


MILKA OREO 24CA 37G

...
Preço: desde 0,69€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


CHOCOLATE MILKA ZACK OREO 41G

...
Preço: desde 0,59€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


MILKA CHOCO BROWNIE 13CA 150G

...
Preço: desde 2,49€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


MILKA CHOCO TWIST 140G

...
Preço: desde 2,19€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


YES SEA SALT ALMOND BAR 35G

...
Preço: desde 1,19€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


YES CRANBERRY BAR 35G

...
Preço: desde 1,19€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


YES BANAAN PECAN BAR 35G

...
Preço: desde 1,19€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


YES RSPB + CHIA SEEDS BAR 32G

...
Preço: desde 1,19€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


KIT KAT SINGLE 45G

...
Preço: desde 0,55€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar


CHOCOLATE TWIX

...
Preço: desde 0,69€
Peso:0.00kg
Volume:0.00
detalhes
Adicionar